Logo

Skupina ČMZRB nakoupila podíl v české firmě vyrábějící bezpilotní letouny

21.05.2021

ČMZRB investiční, dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, poprvé v historii celé skupiny poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 12,7% podíl z  nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha.

Společnost Primoco UAV je českou společností, která se zaměřuje na výrobu civilních a vojenských bezpilotních letounů One 150, jež sama vyvinula. Jedná se o stroje schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů včetně plně automatického vzletu a přistání. Současná výrobní kapacita společnosti je 50 bezpilotních letadel za rok. Emisí akcií se rozhodla získat kapitál pro svůj další rozvoj, jímž bude zejména rozšíření výrobních kapacit a další rozvoj letiště Písek-Krašovice, které firma vlastní a provozuje za účelem testování nových technologií.

Společnost Primoco UAV získala od investorů při této své druhé emisi na pražské burze 90,5 milionů korun. Upsáno bylo 364 200 nových akcií, což představuje téměř 8% podíl na celkovém kapitálu společnosti. První kolo bylo určeno jen pro stávající akcionáře společnosti. Skupina ČMZRB se účastnila druhého kola, které bylo přístupné všem investorům, a nakoupila 29,6% akcií upsaných ve druhém kole, celkem tedy 12,7% z úpisu. Na nákup byly využity prostředky z nového programu Rizikový kapitál – IPO fond, jež jsou určeny právě na kapitálové posílení malých a středních podniků. V absolutním vyjádření se jedná o podporu ve výši 12 mil. Kč.

„Přestože s podporou ve formě kapitálových vstupů v České republice teprve začínáme, jedná se o velmi efektivní finanční nástroj v podpoře malého a středního podnikání, který je v západních ekonomikách hojně využívaný,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky. „Společnost Primoco UAV působí na českém trhu od roku 2015 a v posledních letech dynamicky roste. Velmi mne těší, že jsme mohli přispět k jejímu dalšímu rozvoji a zároveň tak motivovat další soukromé investory, aby se k nákupu upsaných akcií přidali. Pevně věřím, že tato investice bude prospěšná všem zúčastněným stranám,“ doplňuje Martin Potůček, předseda představenstva ČMZRB investiční.

„Zájem investorů o nové akcie naší společnosti, mezi nimiž je i skupina ČMZRB, beru nejen jako závazek k tomu, abychom Primoco UAV dál úspěšně rozvíjeli, ale také jako potvrzení, že jdeme správným směrem. Oblast bezpilotního létání zažívá rychlý globální rozmach a naše stroje patří ve své kategorii ke světové špičce. Prostředky, které jsme úpisem akcií získali, nám pomohou zejména v rozšíření našich výrobních kapacit a rozvoji našeho letiště Písek-Krašovice,“ říká Ladislav Semetkovský, zakladatel, ředitel a většinový vlastník Primoco UAV.

Společnost Primoco je na trhu START pražské burzy obchodována již od 27. 11. 2018. Nyní se jednalo o tzv. SPO (Secondary Public Offering), které mělo dvě kola. První kolo úpisu probíhalo v období 19. 4. až 2. 5. 2021 a jednalo se přednostní úpis stávajícím akcionářům, kterým musí emitent ze zákona akcie nabídnout. V tomto kole se upsalo 208 300 ks akcií za 240 Kč. Od 3. května do 17. května 2021 probíhalo druhé kolo úpisu přístupné již všem investorům. Cenové rozpětí bylo stanoveno na 260-360 Kč a velikost objednávky (lot) na 100 ks. V druhém kole Primoco úspěšně upsalo své akcie v celkovém počtu 155 900 ks při ceně 260 Kč za akcii. Od investorů tak získalo celkově 90 526 000 Kč.

Výzva programu IPO fond je nadále otevřena pro všechny společnosti, které plánují upsat své akcie na trhu START a splňují podmínky přijatelnosti stanovené touto výzvou. Veškeré informace jsou k dispozici na webu: www.cmzrbinvesticni.cz

Sdílejte článek

Podobné články

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci pro finanční nástroj zaměřený na regeneraci brownfields

Národní rozvojová investiční připravuje finanční nástroj zaměřený na regeneraci brownfields v Moravskoslezském kraji. Finanční nástroj bude financovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace s předpokládanou alokací 1 mld. Kč. Finančním nástrojem se rozumí poskytování podřízených úvěrů (mezaninové financování) se zvýhodněnou úrokovou sazbu do projektů zaměřených na regeneraci průmyslových zón a rekonstrukci nemovitostí v lokalitách, které byly…

18.05.2023

Národní rozvojová investiční nakoupila podíl v české firmě zpracovávající kůže

Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, poskytla dalšímu malému a střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 29,57% podíl z nově vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Celkový podíl NRI ve společnosti Karo Leather po úpisu činí 6,5 %….

21.10.2022

NRI zveřejňuje výzvu pro investory do fondu pro dostupné bydlení

Národní rozvojová investiční, a.s., ze skupiny Národní rozvojové banky připravuje v součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR inovativní finanční nástroj pro přímé investice do bytových nemovitostí v režimu dostupného bydlení. Vklad NRI z Národního plánu obnovy do společného fondu bude činit 950 mil. Kč. Podmínkou pro realizaci finančního nástroje je účast nezávislých spoluinvestorů ze soukromého sektoru…

05.04.2024

Skupina ČMZRB začíná nakupovat akcie malých a středních firem

Skupina ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnila výzvu k programu Rizikový kapitál – IPO Fond, díky kterému ČMZRB vůbec poprvé v historii podpoří malé a střední firmy formou kapitálových vstupů. Bude nakupovat minoritní podíly v podnicích, které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů, a to až do výše…

26.01.2021

Speciální fond OP PIK pomůže s regenerací ostravských brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB investiční připravuje nový finanční nástroj Brownfield fond OP PIK pro malé a střední podniky. V něm budou investovány prostředky do regenerace a revitalizace brownfieldů na Ostravsku prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů. Spuštění podpory se očekává v první polovině příštího roku. „Brownfield fond je prvním krokem…

18.06.2020

Výzva pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů

ČMZRB investiční, jako správce IPO Fondu, vyhlašuje Výzvu pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů (MOS). V rámci Výzvy se mohou přihlásit provozovatelé MOS s příslušným oprávněním uděleným orgánem dohledu. Cílem finančního nástroje IPO Fond, který spravuje ČMZRB investiční, a.s., je zlepšení přístupu ke kapitálovému financování malých a středních podniků prostřednictvím primární emise akcií….

15.09.2020

ČMZRB pomůže revitalizovat ostravské brownfieldy

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pomůže přeměnit ostravské brownfieldy na moderní podnikatelská centra. Nový program, který spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), pomůže financovat revitalizaci přibližně šesti brownfield areálů na funkční objekty prostřednictvím zvýhodněného mezaninového financování. Vypsání výzvy na předkládání projektů se očekává do začátku roku 2021. Brownfield…

13.11.2020

Prohlášení NRI k úpisu akcií společnosti FIXED.zone

V Unijním prospektu pro růst akcie společnosti FIXED.zone a.s. (dále jen „prospekt“), který byl schválen rozhodnutím ČNB č. j.: 2021/103908/CNB/570 ze dne 13. 10. 2021, je uvedeno, že emitent zvažuje požádat o investici z programu IPO fond a uzavřít se společností Národní rozvojová investiční, a.s., smlouvu o investici. Podle podmínek programu IPO fond může společnost Národní rozvojová…

08.11.2021

NRI připravuje nový fond pro financování regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji

Národní rozvojová investiční, a.s., ze skupiny Národní rozvojové banky připravuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí nový finanční nástroj pro podporu regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji. V první fázi proběhne výběr soukromých fondů, které následně budou poskytovat zvýhodněné mezaninové financování návratným projektům. Spuštění podpory očekáváme do konce roku 2024. Nový brownfieldový fond je realizován na základě dohody mezi…

21.02.2024

Račte se posadit. NRI kapitálově podpořila českou firmu mmcité

Česká firma mmcité, která vyvíjí a vyrábí městský mobiliář, vstoupila na trh Start Burzy cenných papírů Praha s cílem získat kapitál na svůj další rozvoj. Jedním z jejích minoritních akcionářů se stala i Národní rozvojová investiční, dceřiná společnost Národní rozvojové banky. Do společnosti investovala prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond 17,5 milionu korun. Celkově tak…

14.08.2023