Logo

Ochrana dat

Osobní údaje

V Národní rozvojové investiční, a.s., IČO: 08465797, se sídlem Na Florenci 1465/5, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24613, která je (dále také jen „my“), věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V informacích níže naleznete podrobnosti o námi prováděném zpracování osobních údajů a také o právech, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

 • Informace o zpracování osobních údajů klientů.
  Více informací o zpracování osobních údajů klientů a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů.
  Více informací o zpracování osobních údajů smluvních partnerů a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek.
  Více informací o zpracování osobních údajů osob využívajících webové stránky a jejich právech zde.

Správce

Správcem osobních údajů jsme my, Národní rozvojová investiční, a.s., a můžete nás kontaktovat na výše uvedené adrese sídla. Protože jsme dceřinou společností a součástí finanční skupiny Národní rozvojové banky, a.s.,  IČO: 44848943 (dále také jen „banka“), v zájmu efektivity využíváme její kapacity a infrastrukturu pro výkon některých činností, mezi jinými i činností v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů. Proto Vám doporučujeme, abyste se v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obraceli přímo na banku, kontaktní údaje naleznete níže.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • Právo na přístup
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost
 • Právo na přenositelnost
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním (pokud jste jej udělili)

Žádost o uplatnění práva

 • pro žádost není předepsán žádný formulář
 • rychlému, efektivnímu a správnému vyřízení žádosti napomůže, pokud bude v žádosti o žadateli uveden dostatek identifikačních údajů, zejména nebude-li uvedeno rodné číslo žadatele
 • žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění samozřejmě budeme žadatele informovat

S ohledem na potřebu zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů a možná rizika zneužití osobních údajů při přenosu údajů mezi námi a subjekty údajů, stanovujeme níže způsoby, kterými lze přijmout a reagovat na žádosti o uplatnění práva.

Tyto způsoby zohledňují nutnost jednoznačného ověření identity osoby podávající žádost a také zajišťují bezpečný způsob přenos dat od nás k této osobě. Žádostem podaným jinak než níže stanovenými způsoby zpravidla nebude moci být vyhověno a žadatel bude na tuto skutečnost upozorněn a rovněž informován o možnostech správného způsobu podání žádosti.

Pro podání žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby

 • doporučenou poštovní zásilkou na adresu:
  Národní rozvojová banka, a.s.
  Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů (OPC)
  Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
  (podpis žadatele nebo jeho zástupce musí být úředně ověřen, v případě zástupce musí být přiložen originál plné moci zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem)
 • e-mailem na adresu: [email protected] (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem)
 • datovou schránkou: 4ricbs4
 • osobně, po předchozí domluvě a po prokázání identity žadatele průkazem totožnosti v podatelně v sídle Národní rozvojové investiční, a.s., v provozní době banky (provozní doba banky je k dispozici na www.nrb.cz)

Pro zaslání nebo převzetí odpovědi na žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby

 • doporučenou poštovní zásilkou do vlastních rukou žadatele nebo jeho zástupce
 • datovou schránkou žadatele nebo jeho zástupce

Pokud žadatel neurčí v žádosti preferovaný způsob odpovědi, bude mu odpověď zaslaná doporučenou poštovní zásilkou.

Dotazy týkající se zpracování osobních údajů

Ve věci dotazů ohledně záležitostí ochrany osobních údajů, které nelze vyřešit podáním žádosti o uplatnění práva, nebo je touto cestou řešit nechcete, můžete správce kontaktovat také těmito prostředky:

 • poštovní zásilkou na adresu:
  Národní rozvojová banka, a.s.
  Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů (OPC)
  Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
 • e-mailem na adresu: [email protected]

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
ÚOOÚ sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
ÚOOÚ provozuje webové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.